Obchodní podmínky společnosti CarTrax s.r.o. pro prodej prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.cartrax.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky pro prodej prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.cartrax.cz (dále jen „OP“) společnosti CarTrax s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 10827226, DIČ: CZ10827226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 349108 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cartrax.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.2. Tyto obchodní podmínky dále upravují i použití internetových stránek třetí osobou (dále jen „uživatel“) od okamžiku jejího vstupu na internetové stránky. Uživatelem může být kterákoli osoba bez ohledu na to, zda vystupuje jako podnikatel či spotřebitel. Vstupem na internetové stránky a jejich dalším používáním uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a zavazuje se jimi řídit. 

1.3. Kupující může vystupovat jako spotřebitel nebo jako podnikatel. Spotřebitelem je pro účely těchto OP každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s prodávajícím uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná. Jsou-li v těchto OP ustanovení hovořící o spotřebiteli, vztahují se pouze na osoby odpovídající uvedené definici. Podnikatelem je pro účely těchto OP osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. V případě, že kupující v objednávce uvedl své IČ, prohlašuje tímto, že je podnikatelem a uzavření kupní smlouvy se týká jeho podnikatelské činnosti. Jsou-li v těchto OP ustanovení hovořící o podnikateli, vztahují se na všechny osoby, které neodpovídají definici spotřebitele.

2. Informace pro spotřebitele poskytované před uzavřením kupní smlouvy

2.1. Prodávající tímto sděluje spotřebitelům následující povinné údaje:

a) identifikační údaje prodávajícího jsou uvedeny v odst. 1.1. OP; pro běžný kontakt může spotřebitel využít také adresu pro zasílání elektronické pošty info@cartrax.cz

b) prodávající prostřednictvím internetových stránek prodává služby spočívající v provedení servisních prohlídek vozidel, zaměřených na odbornou kontrolu vozidel před jejich prodejem nebo nabytím, a případných dalších služeb; služby jsou poskytovány třetí osobou na základě voucheru blíže popsaného v čl. 5 (dále jen „voucher“); jednotlivé služby a jejich rozsah jsou podrobně uvedeny v nabídce jednotlivých typů voucherů na internetových stránkách

c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění nebo které jsou uzavřeny na dobu neurčitou

d) smlouvu lze uzavřít v českém jazyce; smlouva je uzavírána prostředky komunikace na dálku, s čímž kupující souhlasí; náklady na prostředky komunikace na dálku, používané při uzavření kupní smlouvy, si nese kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby internetového či telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího; prodávající ani jeho operátor neúčtují kupujícímu žádné zvláštní poplatky pro použití prostředků komunikace na dálku

e) cena služeb je uváděna na internetových stránkách prodávajícího v nabídce jednotlivých typů voucherů, je uvedena včetně DPH a dalších případných daní a poplatků stanovených právními předpisy

f) úhradu zálohy před uzavřením kupní smlouvy prodávající nevyžaduje, požaduje však úhradu kupní ceny před předáním voucheru kupujícímu; cena se hradí bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Global Payments

g) voucher bude kupujícímu dodán v elektronické podobě formou pdf dokumentu zaslaného na e-mailovou adresu zadanou kupujícím při objednávce; prodávající neúčtuje žádné zvláštní náklady spojené s tímto dodáním, náklady na zřízení a provoz e-mailové adresy a úložiště elektronické pošty si nese kupující sám

h) prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

i) práva z vad a podmínky pro jejich uplatnění jsou uvedeny v odst. 7.1. a 7.2. těchto OP

j) spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku; bližší podmínky jsou uvedeny v čl. 6. těchto OP

k) spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

l) dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, a pokud jde o povinnosti stanovené v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 daného zákona též příslušný živnostenský úřad. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, pokusí se smluvní strany vyřešit spor nejprve vzájemnou dohodou; pro tyto účely může kupující zaslat svou stížnost na adresu pro zasílání elektronické pošty reklamace@cartrax.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze které byla stížnost odeslána. Jestliže se spor nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, nebo Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., se sídlem Pod Altánem 99/103, Praha 10, PSČ: 110 00, email: scs@konzument.cz, web: http://www.konzument.cz/ . Dále je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr ; kontaktním místem je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz .

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího umožňuje, aby kupující provedl objednání a koupi přímo z webového rozhraní obchodu, bez potřeby registrace na internetových stránkách a vytvoření uživatelského účtu.

3.2. Nabídka voucherů (resp. služeb poskytovaných na základě voucheru) a jejich popis na internetových stránkách prodávajícího, jsou nabídkou prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky kupujícím způsobem dále uvedeným.

3.3. Kupující si na internetových stránkách vybere voucher, o který má zájem. Výběr voucheru provede kupující kliknutím na odkaz „Koupit“, na ikonu nákupního košíku či obdobným způsobem. 

3.4. Objednávku vytvoří kupující po kliknutí na odkaz „Koupit“, po kterém se otevře objednávkový formulář. Pro úspěšné vytvoření objednávky je kupující povinen vyplnit veškeré údaje označené ve formuláři jako povinné, zejména typ objednávaného voucheru, množství objednaných kusů, jméno a příjmení kupujícího a e-mailovou adresu pro doručení voucheru. V případě nákupu prováděného podnikatelem je dále kupující povinen vyplnit údaje potřebné pro vystavení daňového dokladu, zejména firmu, sídlo, IČ a DIČ.

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky je kupující povinen pečlivě se seznámit se zněním těchto OP a potvrdit souhlas s nimi kliknutím na příslušné políčko u prohlášení o souhlasu s OP. Znění těchto OP tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Před odesláním objednávky je kupující dále povinen seznámit se s informacemi o zpracování osobních údajů a potvrdit toto kliknutím na příslušné políčko u prohlášení o seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů. Bez provedení těchto kroků nelze objednávku odeslat. 

3.6. Objednávku odešle kupující kliknutím na odkaz „Potvrdit“. Údaje uvedené v odeslané objednávce je prodávající oprávněn považovat za správné a pravdivé. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá voucher, který je předmětem koupě dle objednávky a na jehož základě budou poskytnuty kupujícímu příslušné služby, a kupující se zavazuje, že voucher převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu.

3.7. Kupující je povinen veškeré údaje uváděné v objednávkovém formuláři vyplnit správně a pravdivě dle skutečnosti. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je plně oprávněn kupní smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající, především že je svéprávný v rozsahu umožňujícím mu uzavřít danou kupní smlouvu a není dána žádná skutečnost, která by jej omezovala v nabývání práv a povinností spojených s kupní smlouvou. V případě, že kupující učiní objednávku v rozporu s ustanovením tohoto odstavce OP, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.8. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, že objednávku obdržel, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V potvrzení uvede prodávající rekapitulaci obsahu objednávky a spolu s ním zašle kupujícímu také text těchto OP.

3.9. Jakékoli slevy z ceny nabízené prodávajícím v rámci marketingových akcí a obdobných akcí na podporu prodeje je kupující povinen uplatnit nejpozději při odeslání objednávky prodávajícímu. Odesláním objednávky kupujícím bez uplatnění těchto slev a akcí jakýkoli případný nárok na takovou slevu z ceny ve vztahu k provedené objednávce zaniká.

3.10. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná kupujícímu.

4. Cena

4.1. Cena včetně všech daní a poplatků je uvedena u příslušného typu voucheru na internetových stránkách prodávajícího. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách. 

4.2. Kupující je povinen uhradit cenu objednaných služeb (daných typem voucherů) ihned po uzavření kupní smlouvy. Prodávající umožňuje provést úhradu kupní ceny bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Global Payments, na kterou bude kupující přesměrován po odeslání objednávky. Prodávající upozorňuje kupujícího, že tento způsob úhrady kupní ceny není spojen s žádnými zvláštními náklady účtovanými prodávajícím, nelze však vyloučit, že kupující ponese náklady spojené s tímto způsobem úhrady, účtované osobou, která vystavila kupujícímu použitou platební kartu nebo která vede pro kupujícího účet, ze kterého jsou finanční prostředky hrazeny.

4.3. Kupující je povinen seznámit se před provedením platby pomocí platební brány Global Pyments s případnými podmínkami jejího užívání, vydanými provozovatelem společností Global Payments s.r.o. se sídlem V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, IČ: 042 35 452, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. V případě, že kupující zvolí při platbě možnost „zapamatovat platební kartu“, správcem údajů týkajících se platební karty není prodávající, ale provozovatel platební brány. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití takto uložených dat.

4.4. Jestliže po odeslání objednávky kupujícím a následném přesměrování kupujícího na platební bránu Global Payments nedojde k úspěšné úhradě kupní ceny, kupní smlouva bez dalšího zaniká.

4.5. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet prodávajícího. Prodávající není povinen odeslat kupujícímu voucher dříve, než kupující uhradí sjednanou cenu.

4.6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení sjednané ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, s čímž kupující výslovně souhlasí.

4.7. Odstoupí-li kupující od uzavřené kupní smlouvy, vrátí mu prodávající uhrazenou cenu bezhotovostně na účet, z něhož kupující cenu uhradil. Kupující nese riziko spojené s tím, že úhradu provedl z účtu vedeného pro třetí osobu.

5. Dodání a použití voucheru

5.1. Voucher je poukázkou ve smyslu § 1939 občanského zákoníku, na jejímž základě budou poskytnuty kupujícímu služby vyplývající z daného typu voucheru, a to společností XXXX prostřednictvím sítě jejích vlastních nebo smluvních autoservisů (dále jen „Partnerské servisy“). Kupující bere na vědomí a souhlasí s tímto způsobem poskytnutí služeb, tedy výhradně prostřednictvím uplatnění voucheru u Partnera a jeho Partnerských servisů. Vouchery vystavuje prodávající svým jménem, služby na jeho základě poskytnuté plní Partner pomocí Partnerských servisů kupujícímu na účet prodávajícího.

5.2. Každý voucher obsahuje mimo jiné označení zakoupené služby, datum a čas zakoupení, datum konce platnosti, jedinečný kód a QR kód. Voucher není vystaven na jméno konkrétní osoby ani není jeho použití spojeno s určitým konkrétním vozidlem.

5.3. Prodávající dodá voucher kupujícímu v elektronické podobě formou pdf dokumentu na e-mailovou adresu zadanou kupujícím při objednávce. Prodávající není povinen odeslat kupujícímu voucher dříve, než kupující uhradí sjednanou cenu.

5.4. Kupující je povinen zkontrolovat stav voucheru, zejména jeho čitelnost a správnost údajů na něm uvedených, bez zbytečného odkladu po doručení voucheru a případné zjištěné vady neprodleně oznámit prodávajícímu.

5.5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že služby budou na základě voucheru poskytnuty až po provedení předchozí rezervace služby, tj. po sjednání konkrétního místa a termínu poskytnutí služby mezi kupujícím a Partnerským servisem, u kterého poskytnutí služby kupující požaduje (dále jen „rezervace“). Rezervace musí být kupujícím provedena nejpozději v poslední den platnosti voucheru, jinak právo kupujícího na poskytnutí služby zaniká; samotný termín poskytnutí služby však může být takto včas provedenou rezervací určen až na dobu po uplynutí platnosti voucheru. Při rezervaci nebo její změně je kupující povinen uvést jedinečný kód voucheru za účelem ověření jeho platnosti.

5.6. Kupující je oprávněn v průběhu platnosti voucheru sjednat s Partnerským servisem změnu termínu rezervace, nebo změnit Partnerský servis, ve kterém bude služba poskytnuta, pokud tuto změnu provede nejpozději 48 hod před započetím původního rezervovaného termínu poskytnutí služby. Kupující je povinen vždy nejprve prokazatelně kontaktovat Partnerský servis, u něhož provedl aktuálně platnou rezervaci, a s tímto Partnerským servisem sjednat změnu termínu nebo úplné zrušení rezervace; novou rezervaci u jiného Partnerského servisu následně kupující provádí dohodou s jiným zvoleným Partnerským servisem, u kterého poskytnutí služby nově požaduje. Změna termínu nebo zrušení rezervace jsou platně provedeny poté, kdy kupující obdrží od Partnerského servisu e-mailem potvrzení změny termínu nebo zrušení rezervace na kontaktní údaje uvedené při objednávce. Kupující bere na vědomí, že provedení změny termínu či zrušení rezervace a odeslání potvrzení ze strany Partnerského servisu může trvat až 12 hod od zadání požadavku kupujícím u daného Partnerského servisu, a to s ohledem na nutnost promítnutí změn v aplikaci, ve které prodávající vouchery eviduje. Před obdržením tohoto potvrzení není možné provést novou rezervaci u jiného Partnerského servisu. Kupující není oprávněn provést pro jeden voucher více než jednu platnou rezervaci současně.

5.7. V případě, že kupující rezervuje poskytnutí služby na základě určitého voucheru, jehož kód při rezervaci uvedl, ale v rezervovaný termín se k provedení služby nedostaví a ani předtím včas nezmění či nezruší termín rezervace, platnost voucheru zaniká marným uplynutím rezervovaného termínu poskytnutí služby a kupující nadále nemá právo požadovat poskytnutí služby, a to ani na Partnerovi (Partnerském servisu), ani na prodávajícím, ledaže kupující prokáže, že mu v čerpání služby nebo včasném zrušení rezervace zabránila vyšší moc (vyšší mocí se pro tyto účely rozumí náhlá, neodvratitelná a nepředvídatelná překážka, kterou kupující nebyl schopen překonat). Existenci překážky je kupující povinen prodávajícímu oznámit a prokázat bez zbytečného odkladu poté, kdy tato překážka pominula. Kupující nemá v případě marného uplynutí rezervovaného termínu nárok na vrácení uhrazené ceny; v případě výskytu vyšší moci má však nárok na prodloužení platnosti voucheru o dobu, po kterou překážka spočívající ve vyšší moci trvala.

5.8. Kupující je oprávněn požadovat poskytnutí služby v kterémkoli Partnerském servisu, který je uveden na internetových stránkách v sekci „Seznam servisních míst“, a to během jeho provozní doby uvedené na internetových stránkách. Rezervace se provádí telefonicky, případně e-mailem. Kupující je povinen si před provedením rezervace ověřit kontaktní údaje v aktuálně platném seznamu Partnerských servisů na internetových stránkách prodávajícího. Rezervace je platně provedena poté, kdy kupující obdrží od Partnerského servisu e-mailem potvrzení rezervace na kontaktní údaje uvedené při objednávce.

5.9. S ohledem na účel služby kupující potvrzením souhlasu s těmito OP současně výslovně prohlašuje, že chce mít možnost využít služby kdykoli během platnosti voucheru, a to i před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 6.1.1. těchto OP. Kupující tedy výslovně požaduje, aby mu byly služby poskytnuty dle jím provedené rezervace i před uplynutím lhůty pro odstoupení. Kupující si je vědom následků, které tato jeho žádost a poskytnutí služby má, zejména své povinnosti uhradit poměrnou část ceny s ohledem na služby již poskytnuté a ztráty možnosti odstoupit od smlouvy, pokud již služba byla poskytnuta.

5.10. Kupující bere na vědomí, že provedení rezervace je závislé na aktuálních kapacitních možnostech vybraného Partnerského servisu. V případě, že provedení rezervace brání již dříve provedená rezervace jiným zákazníkem nebo je na daný termín již objednán jiný zákazník Partnera či Partnerského servisu, může být kupujícímu nabídnut jiný termín nebo jiné místo poskytnutí služby, než požaduje kupující. Prodávající neodpovídá za to, že službu bude možné provést vždy v čase a místě preferovaném kupujícím, odpovídá pouze za skutečnost, že voucher bude možné v průběhu jeho platnosti v některém z Partnerských servisů uplatnit a dohodnout rezervaci a že kupujícímu nebude bezdůvodně odmítnuto provedení rezervace a poskytnutí služby. S ohledem na výše uvedené prodávající důrazně doporučuje kupujícímu, aby provedl rezervaci s dostatečným předstihem před uplynutím doby platnosti voucheru.

5.11. Voucher je vystaven jako poukázka na doručitele, tj. je plně přenosný na jakoukoli třetí osobu bez nutnosti převodu rubopisem. Partner (resp. Partnerský servis) poskytne služby na základě voucheru jakékoli osobě, která se jako první v rezervovaný termín do Partnerského servisu dostaví a prokáže se platným voucherem, pro který byla daná rezervace učiněna. Poskytnutí služby takové osobě se považuje za řádné poskytnutí služby stejně, jako by byla poskytnuta přímo kupujícímu; prodávající, Partner ani Partnerský servis nejsou povinny kontrolovat, zda osoba prokazující se platným voucherem je kupujícím nebo zda získala voucher od kupujícího oprávněně. Kupující v souvislosti s tím bere na vědomí, že je povinen dbát na to, aby voucher či data na něm uvedená nezpřístupnil neoprávněné třetí osobě. Kupující nese sám plně následky spojené s tím, že voucher svým jednáním či opomenutím učinil přístupným třetí osobě a tato jej využila; kupující nemá v takovém případě právo požadovat nadále poskytnutí služby, a to ani na Partnerovi (Partnerském servisu), ani na prodávajícím.

5.12. Před zahájením poskytování služby je kupující povinen prokázat se v Partnerském servisu platným voucherem. V případě, že se neprokáže platným voucherem nebo nebude mít provedenu rezervaci služby pro daný termín a místo, nemůže požadovat poskytnutí služby.

5.13. V případě, že Partner (Partnerský servis) nemůže poskytnout službu v již rezervovaném termínu z důvodu existujícího na jeho straně, informuje o tom kupujícího a nabídne mu změnu termínu. Nebude-li možné zahájit poskytování služby do 90 minut od původně rezervovaného termínu a současně Partnerský servis nedohodne s kupujícím změnu termínu, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující je povinen existenci důvodu pro odstoupení prokázat, zejména pak prokázat svou přítomnost v Partnerském servisu v rezervovaném termínu.

5.14. Je-li součástí poskytované služby výstup s výsledkem provedení kontroly apod., obdrží jej kupující bez zbytečného odkladu po poskytnutí služby elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při provedení objednávky. Údaje uvedené v takovém výstupu mají pouze informativní charakter, jsou omezeny rozsahem služeb, který byl sjednán, a časovými možnostmi plynoucími z rozsahu sjednaných služeb; nejedná se o dokument mající charakter znaleckého posudku apod., a kupující je oprávněn získaná data použít jen pro svou osobní potřebu. Výstup z prohlídky nemá charakter úplného výčtu vad vozidla a prodávající, Partner ani Partnerské servisy neposkytují žádnou záruku toho, že mimo uvedené vady vozidlo žádnými jinými vadami nedisponuje. Kupující bere na vědomí, že součástí služeb není odstranění zjištěných nedostatků na vozidle, nebude-li výslovně dohodnuto nebo v popisu služeb uvedeno jinak. Pokud jde o uvedení ceny oprav zjištěných vad, jedná se pouze o odhad, který nijak nezavazuje Partnera nebo Partnerské servisy k provedení opravy za uvedenou cenu; skutečná cena oprav vad zjištěných při poskytnutí služby je závislá na skutečné náročnosti provedené opravy, aktuálních cenách náhradních dílů a na tom, jaká osoba danou opravu bude provádět, může být tedy vyšší i nižší než cena uvedená v odhadu. Kupující dále bere na vědomí, že poskytnutá služba a výstup z ní nijak nenahrazují prohlášení o stavu vozidla, která by měl činit vlastník při prodeji daného vozidla.

5.15 Je-li součástí poskytované služby kontrola historie vozidla dle VIN, poskytovatelem této služby není Partner a jeho Partnerské servisy, ale výstup z kontroly historie je dodán prodávajícím pomocí společnosti cV Group, UAB provozující službu carVertical. Výstup z kontroly historie obdrží kupující společně s výsledkem servisní prohlídky provedené Partnerským servisem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při provedení objednávky. Neobdrží-li kupující v emailu odkaz na výstup kontroly carVertical, je povinen obrátit se neprodleně na prodávajícího prostřednictvím adresy elektronické pošty cv@carvertival.cz. Prodávající upozorňuje kupujícího, že údaje získané kontrolou historie mají pouze informativní charakter, jsou získány z databází vytvářených a provozovaných dalšími třetími osobami, a proto jsou omezeny dostupností informací v těchto jednotlivých databázích používaných společností cV Group, UAB v době provedení kontroly. Prodávající nemůže ověřit kompletnost a správnost údajů, které doplňují do databází použitých k prověření historie vozidla provozovatelé těchto databází, prodávající proto může odpovídat pouze za to, že vozidlo bude v daných databázích prověřeno, neodpovídá však za chyby či nedostatky dat uložených v těchto databázích, ani za jejich úplnost. Údaje poskytnuté při prověření historie vozidla tedy v žádném případě nezaručují, že vozidlo není ve skutečnosti dotčeno protiprávním jednáním jako je zásah do stavu tachometru, odcizení, pozměnění VIN apod. a nelze je považovat za doporučení ke koupi vozidla. Kupující je oprávněn data získaná kontrolou historie použít jen pro svou osobní potřebu. Kupující dále bere na vědomí, že poskytnutá služba a výstup z ní nijak nenahrazují prohlášení o stavu vozidla, která by měl činit vlastník při prodeji daného vozidla.

5.16. Voucher nelze vyměnit za hotovost.

6. Odstoupení od kupní smlouvy a neplatnost smlouvy

6.1. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku

6.1.1. Spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Je-li předmětem smlouvy dodání zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne dodání zboží. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného písemného prohlášení (zejména v dopisu zaslaném na adresu prodávajícího prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně elektronickou formou na adresu reklamace@cartrax.cz). Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytnutý prodávajícím, který je možné stáhnout na stránkách www.cartrax.cz, není to však jeho povinností. 

6.1.2. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zakoupené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud však jde o vrácení voucheru, smluvní strany sjednávají, že kupující není povinen voucher prodávajícímu vracet (zasílat ho zpět na adresu prodávajícího), bere však na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy voucher ztrácí platnost, bude prodávajícím bezodkladně zneplatněn v aplikaci, ve které prodávající eviduje vydané vouchery, a nebude již možné na jeho základě čerpat služby.

6.1.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Spotřebitel mimo jiné nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě dodávky zboží nemůže spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy mimo jiné v případě, že zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6.1.4. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.1.5. Jsou-li v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy poskytovány prodávajícím kupujícímu jakékoli dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen vrátit i související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil.

6.1.6. Prodávající vrátí spotřebiteli při odstoupení obdrženou cenu i uhrazené náklady na dodání, avšak jen ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. V případě služeb, s jejichž plněním bylo započato na žádost spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení, má spotřebitel nárok jen na vrácení poměrné části jejich ceny, podle toho, v jakém rozsahu už byly poskytnuty. Prodávající dále není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí zakoupené zboží.

6.2. Odstoupení od kupní smlouvy v ostatních případech a neplatnost smlouvy

6.2.1. Odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem a odstoupení spotřebitelem v jiných případech, než je uveden v odst. 6.1. OP, se řídí úpravou obecných právních předpisů, není-li dále uvedeno jinak.

6.2.2. V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy či kupní smlouva bude jinak zrušena, nebo bude-li shledána neplatnou, jsou smluvní strany povinny si vrátit poskytnutá plnění. V případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a to do 14 dnů od odstoupení či od chvíle, kdy se dozvěděl o neplatnosti smlouvy. Kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu oproti vrácení zboží; do doby vrácení zboží není prodávající v prodlení s vrácením kupní ceny. Pokud však jde o vrácení voucheru, smluvní strany sjednávají, že kupující není povinen voucher prodávajícímu vracet (zasílat ho zpět na adresu prodávajícího), bere však na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy voucher ztrácí platnost, bude prodávajícím bezodkladně zneplatněn v aplikaci, ve které prodávající eviduje vydané vouchery, a nebude již možné na jeho základě čerpat služby. V případě poskytnutí služby je kupující povinen vrátit obvyklou hodnotu této čerpané služby.

6.2.3. Jsou-li v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy poskytovány prodávajícím kupujícímu jakékoli dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen vrátit i související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Společná ustanovení

7.1.1. Kupující bere na vědomí, že okamžikem přijetí voucheru Partnerem (resp. jeho jménem Partnerským servisem) vzniká vztah přímo mezi Partnerem a kupujícím a kupující má nárok vyžadovat poskytnutí služby přímo na Partnerovi a jeho Partnerských servisech. Práva z vadného plnění (zejména v případě neúplného nebo vadného poskytnutí výstupu služby) a právo na náhradu škody proto kupující uplatňuje v prvé řadě v konkrétním Partnerském servisu, který službu poskytl. V případě, že práva z vad služeb nevyřeší s kupujícím konkrétní Partnerský servis, kupující je oprávněn obrátit se se svým nárokem na Partnera na adrese pro příjem elektronické pošty info@cfscz.cz. Prodávající sám neodpovídá přímo kupujícímu za vady poskytnuté služby ani za škody, které by zákazníkovi způsobil Partner nebo jeho Partnerský servis při poskytování služby, může však nároky kupujícího uspokojit postupem dle odst. 7.1.4. OP.

7.1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu pouze za to, že voucher bude bez vad, tedy za to, že kupujícímu dodá voucher odpovídající objednaným službám, že voucher bude obecně možné uplatnit u Partnera a jeho Partnerských servisů ve smyslu odst. 5.10. OP a že Partner a jeho Partnerské servisy bezdůvodně neodmítnou poskytnutí služby kupujícímu v rozporu s těmito OP. V případě, že voucher nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám a kupujícímu nebude v důsledku toho služba poskytnuta, je prodávající povinen zajistit kupujícímu poskytnutí náhradní služby nebo je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.1.3. Na prodávané zboží a služby neposkytuje prodávající ani Partner záruku, pokud v konkrétním případě výslovně nebude sjednáno jinak.

7.1.4. V případě, že oprávněné nároky kupujícího z vad služby nebudou uspokojeny Partnerem a jeho konkrétním Partnerským servisem, může se kupující obrátit se stížností na prodávajícího, a to na adrese reklamace@cartrax.cz. Prodávající může uspokojit v takovém případě nárok kupujícího pod podmínkou, že kupující doloží prodávajícímu uplatnění reklamace u Partnerského servisu a Partnera a její oprávněnost a postoupí na prodávajícího tento svůj nárok.

7.2. Ustanovení o právech spotřebitelů

7.2.1. Kupujícímu vznikají práva z vadného plnění z vad, které má zboží či služba v okamžiku převzetí kupujícím a na které prodávající, Partner nebo Partnerský servis kupujícího neupozornil nebo o kterých kupující při převzetí s ohledem na okolnosti sám nevěděl. Kupujícímu nevznikají práva z vadného plnění, pokud jde o jakékoli vady nebo škody vzniklé v důsledku nedodržení povinností kupujícím. Skutečnost, že vada existovala již v okamžiku převzetí zboží či služby, je povinen prokázat kupující, s výhradou případů dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku.

7.2.2. Kupující je povinen oznámit vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy je při vynaložení dostatečné péče mohl a měl zjistit. Vadu plnění je možné reklamovat do 6 měsíců od převzetí plnění (zejména pokud jde o poskytnutí služby). Vady voucheru je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Vady služeb oznamuje a práva z nich plynoucí uplatňuje kupující vůči Partnerovi prostřednictvím Partnerského servisu, který službu poskytl, vady týkající se voucheru a jeho přijetí oznamuje a práva z nich plynoucí uplatňuje kupující vůči prodávajícímu. Kupující sdělí, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, resp. Partnera, ledaže kupující žádal odstranění vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

7.2.3. Má-li zboží nebo služba vady, může kupující požadovat výměnu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může odstoupit od smlouvy; je-li však odstoupení vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (opravu). Právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má i právo od smlouvy odstoupit. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se dále řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.4. Prodávající, resp. Partner prostřednictvím Partnerského servisu, je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.2.5. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající, resp. Partner namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.3. Ustanovení o právech ostatních kupujících

7.3.1. Kupujícímu vznikají práva z vadného plnění z vad, které má zboží či služba v okamžiku převzetí kupujícím a na které prodávající, Partner nebo Partnerský servis kupujícího neupozornil nebo o kterých kupující při převzetí s ohledem na okolnosti sám nevěděl. Kupujícímu nevznikají práva z vadného plnění, pokud jde o jakékoli vady nebo škody vzniklé v důsledku nedodržení povinností kupujícím. Skutečnost, že vada existovala již v okamžiku převzetí zboží či služby, je povinen prokázat kupující.

7.3.2. Kupující je povinen oznámit vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy je při vynaložení dostatečné péče mohl a měl zjistit, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají. Vady služeb oznamuje a práva z nich plynoucí uplatňuje kupující vůči Partnerovi prostřednictvím Partnerského servisu, který službu poskytl, vady týkající se voucheru a jeho přijetí oznamuje a práva z nich plynoucí uplatňuje kupující vůči prodávajícímu. Kupující sdělí, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, resp. Partnera, ledaže kupující žádal odstranění vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Nároky z vad se dále řídí ustanoveními občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího. Prodávající dále může zpracovávat osobní údaje kupujícího či uživatele na základě jím uděleného souhlasu. Povinně poskytované informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici ZDE.

8.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je užívání internetových stránek a nákup na nich možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Ostatní ujednání

9.1. Kupující bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré své povinnosti plynoucí z kupní smlouvy a těchto OP. Kupující si je vědom toho, že nemá nárok na náhradu újmy v rozsahu, v jakém si ji způsobil sám porušením svých povinností.

9.2. Kupující dále bere na vědomí, že při čerpání služeb je povinen dodržovat pokyny Partnera a Partnerského servisu, zejména pokud jde o chování kupujícího v prostorách Partnerského servisu a při poskytování služeb. Kupující odpovídá sám svým jménem za veškeré škody, které způsobí prodávajícímu, Partnerovi nebo Partnerskému servisu svým chováním, které bude v rozporu s obdrženými pokyny nebo s obecnými požadavky na jednání osob plynoucími z právních předpisů a požadavků obecné slušnosti a mravnosti. 

9.3. Kupující je v případě předání voucheru třetí osobě za účelem jeho využití povinen seznámit příjemce voucheru s těmito OP, jakož i s informacemi o zpracování osobních údajů prodávajícím.

9.4. Kupující souhlasí s tím, aby mu prodávající doručoval sdělení a informace na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, a to zejména voucher v elektronické podobě (ve formátu pdf), daňový doklad v elektronické podobě na uhrazenou kupní cenu a výstup z provedené servisní prohlídky. Pokud bude prodávající doručovat kupujícímu písemnosti fyzicky, je oprávněn doručovat mu na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Dojde-li ke změně doručovací adresy kupujícího, je kupující povinen prodávajícímu tuto změnu písemně oznámit; změna adresy pro doručování je vůči prodávajícímu účinná dnem doručení oznámení o změně. Kupující nese odpovědnost za včasné oznámení své nové adresy pro doručování. Písemnosti zaslané prodávajícím kupujícímu na adresu pro doručování dle tohoto ustanovení OP se považují za doručené i v případě, že se kupující na této adrese nezdržuje nebo nepřebírá poštu. Za doručené se zásilky považují v okamžiku dojití na danou adresu.

10. Pravidla používání internetových stránek

10.1. Majitelem a provozovatelem internetových stránek provozovaných na doméně cartrax.cz je prodávající. Internetové stránky, jejich obsah a celkový vzhled jsou autorským dílem a databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, k němuž majetková práva vykonává prodávající. Jakékoliv užití internetových stránek nebo jejich části jinak, než připouští platné a účinné právní předpisy a v jejich mezích tyto OP, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo dalšího zpracování bez souhlasu prodávajícího je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoli zásahy do obsahu internetových stránek nebo jejich charakteru.

10.2. Uživatel nesmí při užívání internetových stránek používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz internetových stránek, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Uživatel dále nesmí vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz internetových stránek, nebo provádět jiné útoky na tyto internetové stránky. Uživatel zejména nesmí internetové stránky a servery prodávajícího zatěžovat automatizovanými požadavky.

10.3. Prodávající negarantuje nepřetržitou dostupnost a funkčnost internetových stránek; ty tak mohou být dočasně nedostupné např. z důvodů údržby, havárie, vnějších vlivů apod. Prodávající je oprávněn měnit podobu a obsah internetových stránek nebo jejich provoz zcela zrušit, a to i bez náhrady. Vzhledem k tomu prodávající důrazně doporučuje uživatelům a zejména kupujícím, aby si OP jakož i další pro ně významné skutečnosti uchovávali v případě uzavření kupní smlouvy také na svých vlastních úložištích dat. Po zrušení internetových stránek však lze požádat prodávajícího o zaslání textu OP.

10.4. V případě, že jsou v těchto OP nebo na internetových stránkách uvedeny odkazy na internetové stránky provozované třetími osobami, prodávající nenese odpovědnost za trvalou funkčnost a neměnnost obsahu internetových stránek, na které takové internetové odkazy směřují, ani za ochranu dat a informací, které jsou zpřístupněny na takových internetových stránkách třetích osob.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky bez ohledu na to, odkud byl přístup na internetové stránky prodávajícího realizován, a to i v případě, kdy smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek. Smluvní strany však vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Je-li kupující podnikatelem, smluvní strany vylučují také použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku na kupní smlouvu. Pro řešení sporů mezi stranami, vzniklých z kupní smlouvy, jsou příslušné soudy České republiky; tím není dotčeno právo spotřebitele obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jak je uvedeno v odst. 2.1. písm. l) těchto OP.

11.2. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení se použije ustanovení obecně závazných právních předpisů, jehož smysl a cíl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení OP.

11.3. Prodávající je oprávněn znění OP kdykoli změnit nebo je nahradit novým zněním. Změna OP nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění na internetových stránkách, není-li uvedeno jinak. Kupní smlouva a vztahy z ní vyplývající se však řídí ustanoveními OP platných a účinných ke dni uzavření kupní smlouvy.

11.4. Přílohu OP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. září 2021. Případné předchozí OP se k tomuto dni ruší. Aktuálně platné a účinné OP jakož i jejich předchozí verze jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.cartrax.cz