Základním předpokladem pro úspěšnou reklamaci ojetého vozu je dodržet správný reklamační postup a mít v pořádku kupní smlouvu s popisem reálného technického stavu daného vozidla. Smlouva je pro případnou reklamaci skutečně klíčová, dbejte proto na to, aby obsahovala popis skutečného technického stavu, nikoliv pouze formulace typu „Stav nezjištěn“ nebo „Vyžaduje opravy nad rámec běžné údržby“. Takové formulace totiž prodejci občas používají, aby se pokusili z případné odpovědnosti vyvléci tvrzením, že vás na stav vozu předem upozornili.

Pokud se vada u vozidla z autobazaru projeví do šesti měsíců od koupě vozu, má se za to, že jde o skrytou vadu, která existovala již před prodejem. V takovém případě by měl prodávající reklamaci uznat a vyřešit. Jestliže však reklamaci zamítne s tím, že vás o závadě před prodejem informoval, musí to prokázat. Nejčastěji záznamem o technickém stavu vozidla, který by měl být součástí prodejní/kupní smlouvy. Ale pozor – například sdělení prodejce, že je „Hlučná převodovka“ ještě nemusí znamenat, že vás upozornil na vadný diferenciál. Proto při nákupu ojetiny akceptujte pouze takový popis technického stavu, který skutečně odpovídá aktuálnímu technickému stavu daného vozu. Budete-li potřebovat technický stav vozu prověřit, vyberte si jeden ze servisních programů CarTrax. Snadno a rychle se dozvíte nejen to, v jaké kondici se vůz nachází, ale také to, kolik by mohly stát případné opravy.

Při reklamaci je vždy potřeba neprodleně a písemně kontaktovat prodejce a sepsat s ním tzv. Reklamační protokol. V něm je potřeba učinit především následující:

  • označit smluvní strany
  • specifikovat vůz a datum jeho koupě (odkaz na kupní smlouvu)
  • popsat závadu
  • oznámit požadovaný způsob kompenzace
  • uvést aktuální stav vozu včetně případných poškození a stav počítadla ujeté vzdálenosti
  • uvést datum a čas podání reklamace
  • zajistit podpisy smluvních stran 

Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci do třiceti dnů od jejího podání. V případě skryté vady má kupující nárok buď na slevu, nebo na opravu vady (způsob kompenzace určuje zákazník). V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, lze požadovat odstoupení od smlouvy. To se nemusí týkat jen technické závady, ale také například zjištění přetočení tachometru nebo třeba nějaké právní vady (například, že vůz byl bouraný, aniž vás na to prodávající upozornil, nebo byl třeba předmětem exekuce).

Pozor ale na častou chybu reklamujících zákazníků, která následné řešení reklamace naprosto vylučuje. V praxi se totiž velmi často stává, že si kupující závadu odstraní sám a po prodávajícím chce následně uhradit náklady spojené s odstraněním závady. Takový postup ale není možný a reklamace bude zcela jistě (a oprávněně) zamítnuta.

V případě, že reklamace nebude prodávajícím uznána, budete se muset pravděpodobně obrátit na soudního znalce a nechat vypracovat znalecký posudek, který by měl dát informaci o tom, zda se skutečně jedná o skrytou závadu. Ale pozor, za skrytou vadu se považuje pouze ta závada, na kterou vás prodejce v době prodeje neupozornil a která se projevila nejpozději do šesti měsíců od koupě vozu. V případě, že znalecký posudek bude hovořit ve váš prospěch, má prodávající povinnost reklamaci uznat. V opačném případě budete nuceni řešit spor soudní cestou. Pro takový případ se doporučuje písemně odstoupit od smlouvy z důvodu neuznané reklamace.

Abyste předešli podobným situacím, vždy při koupi vozu trvejte na popsání jeho technického stavu. Dejte pozor na smlouvy, ve kterých se paušálně a v obecné rovině popisuje technický stav vozu formulacemi typu: „stav vozu vyžaduje servisní kontrolu a úkony nad rámec běžné údržby.“ Je-li takový popis ve smlouvě uveden, vždy trvejte na konkrétním popisu závady. Při reklamaci se také ubezpečte, že nereklamujete běžné opotřebení (sjeté pneumatiky, opotřebované brzdové destičky, atd…), nebo vadu, která byla v době koupě zjevná a viditelná (například rezavý blatník).

Chcete se vyhnout riziku skryté vady a nepříjemnostem s případnou reklamací? V takovém případě doporučujeme, abyste zvážili možnost nechat si auto prověřit nezávislým odborníkem v jednom ze 320 CarTrax Pointů po celé České republice. K vozu vám vystaví CarTrax DataList s popisem technického stavu, resp. výčtem případných závad, doporučí nutné opravy a také vyčíslí jejich finanční náročnost.

Text: David Žídek; Foto: Pixabay