INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A POLITIKA POUŽITÍ COOKIES

1) Obecně

Společnost CarTrax s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 10827226, DIČ: CZ10827226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 349108 (dále jen „CarTrax“ nebo „my“) tímto informuje své zákazníky a uživatele webových stránek o zásadách a principech zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení„). Tyto Informace o zpracování osobních údajů by měly být čteny a vykládány ve spojení s našimi Obchodními podmínkami společnosti CarTrax s.r.o. pro prodej prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.cartrax.cz, které upravují podmínky používání webových stránek a nakupování na nich.

Pro všechny níže uvedené účely zpracování osobních údajů platí, že:

– správcem osobních údajů je CarTrax;

– ve věci zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@cartrax.cz;

– CarTrax nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů;

– CarTrax nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci;

– příjemci osobních údajů ve smyslu Nařízení mohou být následující:

  • banka, u které máme veden účet, a provozovatel platební brány, a to pokud jde o údaje o prováděných platbách,
  • soudy či jiné orgány veřejné moci v případě řešení sporů mezi CarTrax a druhou stranou,
  • dodavatelé zakoupených služeb, a to především společnost LKQ CZ s.r.o., IČ: 24787426 a její partnerské servisy,
  • osoby, které jsou pro nás činné jako zpracovatelé osobních údajů a zpracovávají údaje dle našich pokynů v souvislosti s provozem našich webových stránek, s elektronickým zpracováním objednávek a zpracováním výstupů z poskytnutých služeb. Těmito zpracovateli jsou poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a IT podpory,
  • externí poradci a dodavatelé služeb, jako jsou advokáti, účetní, daňoví poradci, auditoři, likvidátoři pojistných událostí atd.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu v případě, že nás o to oprávněně požádají na základě právního předpisu upravujícího jejich činnost.

2) Zpracování osobních údajů v případě uzavření smlouvy

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro tyto účely zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, a to jméno a příjmení a e-mailovou adresu. V případě, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel, zpracováváme dále kontaktní údaje v rozsahu adresy sídla, a identifikační údaje (DIČ, IČO). Dále se jedná o zpracování údajů o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, údaje o provedené úhradě a údaje o reklamacích.

Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Dle okolností v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy můžeme obdržet určité údaje o plnění smlouvy od bank, našich partnerů provozujících platební systémy nebo zajišťujících poskytnutí služby, například údaj o úspěšném provedení platby, o poskytnutí služby, o uplatnění reklamace apod.

Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste. Zejména se jedná o zpracování osobních údajů potřebné k vytvoření objednávky, k doručení voucheru, ke komunikaci o objednávce, k rezervaci služeb, k zaslání výstupu z poskytnuté služby, k vyřízení reklamace atd. Dále zpracováváme osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, např. pokud jde o povinnost vystavit daňový doklad. Osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je ochrana a uplatňování našich právních nároků, obrana proti nárokům uplatněným Vámi a prokázání splnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy. Ke zpracování není nutný Váš souhlas, resp. lze jej (až na výjimky) provádět i navzdory nesouhlasu.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Pro tyto účely můžeme osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností ze smlouvy, tj. po celou dobu trvání smluvního vztahu až do promlčení posledních nároků, které by z něj mohly vyplývat. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. Jde-li o zpracování osobních údajů nutné ke splnění právních povinností, např. vedení účetnictví, povinnosti daňové, zpracováváme osobní údaje po dobu, po kterou jsme povinni veškeré tyto údaje archivovat dle právních předpisů.

3) Zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro tyto účely zpracováváme Vaši e-mailovou adresu a případně informace, které o Vás získáme sledováním Vašeho chování na našich webových stránkách a / nebo na základě Vašeho zájmu o naše produkty a služby.

Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu. Souhlas se zpracováním své e-mailové adresy pro účely zasílání informací můžete odvolat. Po odvolání souhlasu nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány pro daný účel.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Pro tyto účely můžeme osobní údaje uchovávat po dobu, kdy trvá souhlas se zpracováním osobních údajů. Tím není dotčeno další zpracování osobních údajů, je-li k němu dán jiný oprávněný důvod dle Nařízení.

4) Zpracování osobních údajů v případě komunikace s Vámi, aniž byla uzavřena smlouva

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžete nás kontaktovat různými komunikačními prostředky (e-mail, telefon, sociální sítě) se svými požadavky a dotazy, aniž by předtím došlo k uzavření smlouvy mezi námi a Vaší osobou. Pro tyto účely zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, a to v rozsahu, v jakém nám je sdělíte během komunikace, a dále údaje o Vašich požadavcích a jejich vyřízení.

Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je ochrana a uplatňování našich právních nároků, obrana proti nárokům uplatněným Vámi a prokázání splnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy. Ke zpracování není nutný Váš souhlas, proti zpracování však můžete podat námitky.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu 1 roku od posledního kontaktu s Vámi. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. 

5) Vaše práva vyplývající ze zpracování Vašich osobních údajů

Ve vztahu k osobním údajům, které o Vás uchováváme, máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům – máte zejména právo nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy získat bližší informace o rozsahu, účelu a způsobu zpracování. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů – pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby je CarTrax bez zbytečného odkladu opravil.

Právo na výmaz osobních údajů – pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, pokud oprávněně vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, pokud odvoláte svůj souhlas se zůpracováním osobních údajů, na jehož základě byly zpracovávány, nebo pokud zpracování přestane být v souladu s právními předpisy, je CarTrax povinen je bez zbytečného odkladu vymazat. To neplatí v případě, že existuje na straně CarTrax další jiný důvod stanovený Nařízením pro zpracování osobních údajů.

Právo na omezení zpracování – v určitých případech stanovených v Nařízení (např. spor o přesnost údajů, prověřování námitky proti zpracování atd.) máte právo požadovat, aby ve vztahu k některým Vašim osobním údajům nadále nedocházelo k jejich zpracování – nikoliv však navždy, ale po omezenou dobu.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně v elektronické databázi, které jste nám sami poskytli, máte právo je od nás získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování – týká se zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud bude Vámi vznesena námitka proti zpracování, jsme povinni přestat Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich další zpracování nemáme závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Vašimi, nebo pokud nejde o zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6) Politika použití cookies

Cookies jsou malé textové dokumenty nebo části kódu, které internetová stránka ukládá do Vašeho zařízení (počítač, tablet či mobilní telefon) a které zpět na server odesílají zaznamenané informace o Vašem chování během návštěvy webových stránek. Díky cookies si webové stránky mohou zapamatovat různá nastavení, jako je nastavení jazykové verze, nebo třeba obsah nákupního košíku v e-shopu. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookies mohou také zahrnovat datum a čas návštěv a způsob, jakým používáte naše webové stránky.

Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookies:- Technické, které jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek. Tyto cookies se vymažou ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče.

– Statistické (např. Google Analytics), které pomáhají analyzovat používání webových stránek návštěvníky.

– Preferenční, které umožňují webovým stránkám zapamatovat si informace, které mění nebo určují podobu a chování stránek dle preference uživatele – např. nastavení jazyka, region, kde se uživatel nachází apod.

– Marketingové, které umožňují na základě sledování chování návštěvníků na webových stránkách zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro daného jednotlivého uživatele.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu. Jestliže však s použitím cookies nesouhlasíte, můžete to odmítnout. Pokud však ve svém prohlížeči zablokujete technicky nezbytné cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Vypnutí ukládání cookies

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout všechny soubory cookie, některé prohlížeče umožňují odmítnout pouze soubory cookie třetích stran. Těchto možností můžete využít. Další informace naleznete v uživatelské příručce svého prohlížeče nebo zařízení.